2016.gada preses relīzes

30.11.2016 Valsts sporta medicīnas centra vizīte Ludzas sporta skolā

2016.gada 22.novembrī darba vizītē Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere un direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre apmeklēja Ludzas pilsētas Bērnu

Lasīt vairāk...

un jaunatnes sporta skolu (turpmāk – Ludzas sporta skola), kur tikās ar Ludzas sporta skolas direktori Elēnu Fjodorovu.

Vizītes laikā Centra vadība iepazinās ar Centra ārstniecības personu darba apstākļiem, kādos tiek veiktas medicīniskās pārbaudes Ludzas sporta skolas audzēkņiem.

Tikšanās laikā ar Ludzas sporta skolas direktori Elēnu Fjodorovu tika pārrunāti jautājumi par ilgstošo sadarbību Ludzas sporta skolas sportistu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības jomā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem un perspektīvām saistībā ar jauno sportistu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtību (Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumi Nr.594).

Ludzas sporta skolas treneru aktivitātes medicīniskās pārbaudes organizācijā un konstruktīvie risinājumu jauniešu aprūpes jautājumos Centra vadībai atstāja labu iespaidu par darba organizāciju, nodrošinot sportistu medicīniskām pārbaudēm atbilstošus darba apstākļus un ņemot vērā Centra ieteikumus ar medicīniskajām pārbaudēm saistītajos nosacījumos. Sportistu medicīniskām pārbaudēm piešķirtās telpas kopumā bija ārstnieciskajam darbam pielāgotas.

Ludzas Sporta skola ir Ludzas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – dibinātājs) dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde (turpmāk tekstā – izglītības iestāde), kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes, profesionālās pilnveides sporta izglītības programmas, interešu izglītības sporta programmas. 

Aizvērt

17.10.2016 Valsts sporta medicīnas centra vizīte Gulbenes un Balvu sporta skolās

2016.gada 12.oktobrī darba vizītē Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk tekstā – Centrs) direktore Sabīne Vaska-Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos

Lasīt vairāk...

Andžela Gudre un Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere apmeklēja Gulbenes un Balvu sporta skolas, kur klātienē tikās ar skolu direktoriem – Māri Čakaru un Ludmilu Beļikovu, lai pārrunātu sadarbību un izklāstītu 2016.gada 9.septembrī spēkā stājušos Ministru kabineta noteikumus par veselības pārbaužu veikšanu sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi.
Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā (turpmāk – Gulbenes sporta skola), kā arī Balvu sporta skolā Centra vadība iepazinās ar Centra ārstniecības personu darba apstākļiem, kādos tiek veiktas medicīniskās pārbaudes sporta skolu audzēkņiem, tādējādi veicot apkopojumu, kas vēl ir nepieciešams to uzlabošanai.

Pārrunās ar Centra vadību, Gulbenes sporta skolas direktors Māris Čakars izklāstīja skolas nākotnes plānus un līdzšinējos uzlabojumus. Pārrunas par turpmāko sadarbību profilaktisko pārbaužu veikšanai Gulbenes sporta skolā turpinās.

Pretēja rakstura tikšanās noritēja Balvu sporta skolā, kur diskusijā ar direktori Ludmilu Beļikovu tika meklēti risinājumi un iespējas esošo sadarbību pilnveidot. Centra direktore Sabīne Vaska–Epnere uzsver, ka Balvu sporta skola atstāja labu iespaidu par sporta skolas direktores Ludmilas Beļikovas un treneru aktivitātēm medicīniskās pārbaudes organizācijā un veselības aprūpes atbalstā sportistiem. Balvu sporta skola Ludmilas Beļikovas vadībā izrādīja interesi arī doties uz Centra telpām Rīgā, lai arī tur veiktu medicīniskās pārbaudes skolas audzēkņiem.

Valsts sporta medicīnas centra ārstniecības personas sporta skolās sportistiem veic padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi, ar tajā ietilpstošo sporta ārsta konsultāciju, elektrokardiogrammas pierakstu un aprakstu pirms un pēc nedozētas slodzes, ekspress asins un urīna analīzēm, kā arī fiziskās sagatavotības noteikšanu pēc EUROFIT metodes.

 

Aizvērt

15.09.2016 Valsts sporta medicīnas centra vizīte Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolā
Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas no 12. līdz 16.septembrim Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolā sportistiem veic padziļināto

Lasīt vairāk...

profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi), ar tajā ietilpstošo sporta ārsta konsultāciju, elektrokardiogrammas pierakstu un aprakstu pirms un pēc nedozētas slodzes, ekspress asins un urīna analīzēm, kā arī fiziskās sagatavotības noteikšanu pēc EUROFIT metodes

2016.gada 12.septembrī darba vizītē Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere un direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre apmeklēja Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolu (turpmāk – Alūksnes sporta skola), kur tikās ar Alūksnes sporta skolas direktori Līgu Tomsoni.

Vizītes laikā Centra vadība iepazinās ar Centra ārstniecības personu – sporta ārstu Inetas Pūteles, Daces Augstkalnes, ārsta ar EKG metodi Andreja Rozenbaha, māsas Brigitas Kvekses un biomedicīnas laborantes Annas Bistrickas – darba apstākļiem, kādos tiek veiktas medicīniskās pārbaudes Alūksnes sporta skolas audzēkņiem.

Tikšanās laikā ar Alūksnes sporta skolas direktori Līgu Tomsoni tika pārrunāti jautājumi par esošo ilgstošo (no 2010.gada 22.februāra) sadarbību Alūksnes sporta skolas sportistu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības jomā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem un perspektīvām saistībā ar jauno sportistu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtību (Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumi Nr.594).

Papildus tika apskatītas sportistu medicīniskām pārbaudēm piešķirtās telpas un vērota medicīniskās pārbaudes norise.

Alūksnes sporta skolā redzētais atstāj labu iespaidu par Alūksnes sporta skolas direktores L.Tomsones un treneru aktivitātēm medicīniskās pārbaudes organizācijā un veselības aprūpes atbalstā sportistiem, savu iespēju robežās, nodrošinot sportistu medicīniskām pārbaudēm atbilstošus darba apstākļus, un citus Centra ieteiktos ar medicīnisko pārbaudi saistītos nosacījumus. Sportistu medicīniskām pārbaudēm piešķirtās telpas kopumā bija ārstnieciskajam darbam atbilstošas.

Alūksnes sporta skola ir Alūksnes novada domes dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura savā darbībā īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes (basketbols, biatlons, džudo, vieglatlētika) un interešu izglītības programmas sportā Alūksnes novadā. No 2010.gada Alūksnes sporta skola reizi gadā organizē sportistiem medicīniskās pārbaudes, ko veic Centrs normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un sadarbības līguma par sportistu veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību ietvaros.

Toms Stašulāns, VSMC sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 26396220
E-pasts: Toms.Stasulans@vsmc.gov.lv

Aizvērt

24.08.2016 Valsts sporta medicīnas centra vizīte Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolā

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas kā katru gadu arī šogad dosies uz Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolu, lai sportistiem un bērniem ar paaugstinātu

Lasīt vairāk...

fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

2016.gada 17.augustā darba vizītē Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere un direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre apmeklēja Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolu (turpmāk – Preiļu novada sporta skola), kur tikās ar Preiļu sporta skolas direktora p.i. Žannu Kufinu, metodiķi, vieglatlētikas treneri Viktoriju Neištadti, galda tenisa treneri Anatoliju Isajevu, volejbola treneri Intu Rumaku un futbola treneri Imantu Babri.

Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par esošo ilgstošo (no 2010.gada 10.februāra) sadarbību Preiļu novada sporta skolas sportistu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības jomā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem un perspektīvām. Papildus tika apskatītas š.g. novembrī sportistu padziļinātām profilaktiskām medicīniskām pārbaudēm (turpmāk – medicīniskā pārbaude) paredzētās telpas.
Preiļu novada sporta skola veselības aprūpes atbalstu sportistiem nodrošina ar Centra starpniecību, vienu reizi gadā Preiļu novada sporta skolā organizējot piecu dienu medicīniskās pārbaudes apmēram 168 sportistiem. Tāpat sportisti individuāli apmeklē Centru.

Preiļu novada sporta skola ir Preiļu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas basketbolā, futbolā, galda tenisā, vieglatlētikā un volejbolā. Preiļu novada sporta skola tika dibināta 1963.gada 4.septembrī un laika gaitā pēc daudzām reorganizācijām 2010.gadā tā tika pārdēvēta par Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolu.

Toms Stašulāns, VSMC sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 26396220
E-pasts: Toms.Stasulans@vsmc.gov.lv

Aizvērt

01.07.2016 Uzsver fizisku aktivitāšu lomu grūtniecības laikā

29.jūnijā Rīgā  starptautiskās konferences par veselīgu uzturu grūtniecības laikā ietvaros norisinājās diskusija “Rīcība vadlīniju ieviešanā par veselīgu uzturu grūtniecēm”, kurā piedalījās 

Lasīt vairāk...

vairāk nekā 20 asociāciju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Diskusiju rīkoja Pasaules Veselības organizācija, Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs.

Diskusijā tika pārrunāti grūtnieču veselības veicināšanas jautājumi, t.sk., fiziskās aktivitātes loma grūtniecības laikā, pietiekama atpūta, uzturs reproduktīvā vecuma sievietēm, u.c.

“Veselīgas grūtniecības norise ir lielā mērā atkarīga arī no atbilstošām fiziskajām aktivitātēm. Līdz ar to liela nozīme ir ģimenes ārstu informētībai un kompetencei jautājumos par fiziskajām aktivitātēm grūtniecēm un sievietēm, kas plāno grūtniecību”, uzsver Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) direktore Sabīne Vaska – Epnere.

Diskusijā piedalījās dažādi jomas speciālisti un pārstāvji, tostarp, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas pārstāvji, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāvji, Latvijas Māsu asociācijas pārstāvji, Latvijas Vecmāšu asociācijas pārstāvji, pašvaldību pārstāvji, NVO u.c. speciālisti.

Diskusijas laikā Centra direktores vietniece attīstības jautājumos Inga Šmate iepazīstināja diskusijas dalībniekus ar grāmatu “Fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana ģimenes ārsta praksē”. Grāmatā ir konkrēti norādījumi, kā ģimenes ārstam strādāt ar pacientu prakses vietā – kā ieteikt pareizo fiziskās aktivitātes intensitāti, veidu, biežumu un ilgumu.

“Grūtnieču un sieviešu reproduktīva veselība ir viens no izaicinājumiem ģimenes ārsta praksē. Ģimenes ārsts, sekojot līdzi visas ģimenes veselībai daudzu gadu garumā, var sniegt būtisku lomu ģimenes veselības saglabāšanā. Fiziski aktīva jauna sieviete, grūtniece, kura nodarbojas ar sportu vai fizisko aktivitāti, var būtiski uzlabot savu veselību, kā arī ieaudzināt saviem bērniem veselīgu attieksmi pret sportu un fiziskām aktivitātēm”, savā prezentācijā norādīja Centra direktores vietniece attīstības jautājumos Inga Šmate.

Centrs arī turpmāk īstenos uzsākto sadarbību ar ārstniecības personām fiziskās veselības jomā, īpaši ar ģimenes ārstu praksēm.

Toms Stašulāns, VSMC sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 26396220
E-pasts: Toms.Stasulans@vsmc.gov.lv 

Aizvērt

20.06.2016 Valsts sporta medicīnas centra vizīte Kuldīgas un Talsu novada sporta skolās

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas no 30. maija līdz 10. jūnijam devās uz Kuldīgas novada sporta skolu un no 31. oktobra līdz 11. novembrim dosies uz

Lasīt vairāk...

Talsu novada sporta skolu, lai sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

2016.gada 15.jūnijā vizītē uz Kuldīgu un Talsiem devās Centra direktores vietniece attīstības jautājumos Inga Šmate, Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere un sabiedrisko attiecību speciālists Toms Stašulāns.

Vizītes laikā Centra pārstāvji iepazinās ar Kuldīgas novada sporta skolas direktoru Agri Kimboru. Talsos Centra vadības pārstāvjus uzņēma Talsu novada sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš un Talsu novada Sporta skolas direktora vietniece administratīvajā darbā Anda Bajāre. Abās sporta skolās tika apspriesta līdzšinējā pieredze un turpmākās izmaiņas medicīnisko pārbaužu veikšanā  tika pārrunāta turpmākā sadarbība ar skolām un meklēti risinājumi, kā šo sadarbību varētu pilnveidot.

Vēlāk abās sporta skolās tika apskatītas telpas, kur Centra ārsti veica un turpmāk veiks medicīniskās pārbaudes. Centra un sporta skolas vadībai kopīgi apskatot telpas, ir iespējams izvērtēt, kas vēl ir nepieciešams to uzlabošanai. Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere uzsver: “Svarīgi, lai ārstu darba telpās ir dienas gaisma un lai telpas ir ventilējamas un siltas”.

Centrs 2016.gada jūnijā turpina uzsākto – apmeklēt visas sporta skolas, kurās ir plānots medicīniskās pārbaudes veikt uz vietas attiecīgajā pilsētā.

Toms Stašulāns, VSMC sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 26396220
E-pasts: Toms.Stasulans@vsmc.gov.lv

Aizvērt

16.05.2016 Valsts sporta medicīnas centra vizīte Jēkabpils un Viesītes sporta skolās

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas, kā katru gadu šomēnes dosies uz Jēkabpils sporta skolu un jau šonedēļ uz Viesītes sporta skolu, lai sportistiem un

Lasīt vairāk...

bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

2016.gada 11.maijā vizītē uz Jēkabpili un Viesīti devās Centra direktore Sabīne Vaska–Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre un Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere.

Vizītes laikā Centra pārstāvji iepazinās ar Jēkabpils sporta skolas direktoru Edgaru Lambu. Viesītē Centra pārstāvjus uzņēma Viesītes sporta skolas direktors Jānis Osis. Abās sporta skolās tika apspriesta līdzšinējā pieredze un turpmākās izmaiņas medicīnisko pārbaužu veikšanā. Tika pārrunāta turpmākā sadarbība ar skolām un meklēti risinājumi, kā šo sadarbību varētu pilnveidot.

Vizītes laikā abās sporta skolās tika apskatītas telpas, kur Centra ārsti veiks medicīniskās pārbaudes. Centra un sporta skolas vadībai kopīgi apskatot telpas ir iespējams izvērtēt, kas vēl ir nepieciešams to uzlabošanai. “Šo sporta skolu atvēlētās telpas sniegs nepieciešamo komforta sajūtu mūsu ārstiem, kuri bieži veic savu darbu ārpus Centra telpām”, norāda Centra direktore Sabīne Vaska–Epnere.

Centrs 2016.gada maijā turpina uzsākto – apmeklēt visas sporta skolas, kurās ir plānots medicīniskās pārbaudes veikt uz vietas attiecīgajā pilsētā.

Toms Stašulāns, VSMC sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 26396220
E-pasts: Toms.Stasulans@vsmc.gov.lv

Aizvērt

19.04.2016 Valsts sporta medicīnas centra vizīte Liepājas rajona sporta skolā

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas no 4. – 8.aprīlim devās uz Liepājas rajona sporta skolu (turpmāk – LRSS) Vaiņodes, Grobiņas un Aizputes sporta

Lasīt vairāk...

centriem, lai sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

2016.gada 14.aprīlī vizītē uz Vaiņodi, Grobiņu un Aizputi devās Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre, Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere un sabiedrisko attiecību speciālists Toms Stašulāns.

Vizītes laikā Centra pārstāvji iepazinās ar LRSS direktoru Daini Zombergu, Vaiņodes vidusskolas direktoru un vienlaicīgi LRSS handbola treneri Zigmundu Micku un handbola treneri Artūru Auderu. Grobiņā Centra pārstāvjus uzņēma LRSS ārstniecības persona Inga Niķele, LRSS direktora vietniece Lita Leja un vieglatlētikas trenere Agnese Kļava. Aizputē diskusija Centra vadībai notika ar Aizputes sporta centra direktoru un vienlaicīgi LRSS volejbola treneri Induli Laškovu un sporta centra ārstniecības personu Dzidru Grundmani. Visās sporta skolās tika apspriesta līdzšinējā pieredze un turpmākās izmaiņas medicīnisko pārbaužu veikšanā, kā arī Centra pārstāvji klātienē varēja risināt aktuālos jautājumus. Tika pārrunāta turpmākā sadarbība ar skolām un meklēti risinājumi, kā šo sadarbību varētu pilnveidot.

Vēlāk visās sporta skolās tika apskatītas telpas, kur Centra ārsti veica un turpmāk veiks medicīniskās pārbaudes. Centra un sporta skolas vadībai kopīgi apskatot telpas ir iespējams izvērtēt, kas vēl ir nepieciešams to uzlabošanai.

Centrs 2016.gada aprīlī turpina uzsākto – apmeklēt visas sporta skolas, kurās ir plānots medicīniskās pārbaudes veikt uz vietas attiecīgajā pilsētā.

Toms Stašulāns, VSMC sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 26396220
E-pasts: Toms.Stasulans@vsmc.gov.lv

Aizvērt

 01.04.2016 Valsts sporta medicīnas centra vizīte Madonas un Smiltenes sporta skolās

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas dosies uz Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolu un Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolu, lai

Lasīt vairāk...

sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

2016.gada 30.martā vizītē uz Madonu un Smilteni devās Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre, Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere un sabiedrisko attiecību speciālists Toms Stašulāns.

Vizītes laikā Centra pārstāvji iepazinās ar Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoru Ivaru Jokstu un direktora vietnieci Lieni Brūveli. Madonā Centra pārstāvjus uzņēma Madonas sporta centra direktors Voldemārs Šmugais. Abās sporta skolās tika apspriesta līdzšinējā pieredze un turpmākās izmaiņas medicīnisko pārbaužu veikšanā. Tika pārrunāta turpmākā sadarbība ar skolām un meklēti risinājumi, kā šo sadarbību varētu pilnveidot.

Vēlāk abās sporta skolās tika apskatītas telpas, kur Centra ārsti veica un turpmāk veiks medicīniskās pārbaudes. Centra un sporta skolas vadībai kopīgi apskatot telpas ir iespējams izvērtēt, kas vēl ir nepieciešams to uzlabošanai. “Šo sporta skolu atvēlētās telpas ir kā paraugs pārējām pilsētām, kur Centra ārstniecības personāls veic savu darbu ārpus Centra telpām”, uzsver Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere.

Centrs 2016.gada martā turpina uzsākto – apmeklēt visas sporta skolas, kurās ir plānots medicīniskās pārbaudes veikt uz vietas attiecīgajā pilsētā.

Toms Stašulāns, VSMC sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 26396220
E-pasts: Toms.Stasulans@vsmc.gov.lv

Aizvērt

26.02.2016 Valsts sporta medicīnas centra vizīte Vidzemē

Februārī Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) vadība devās uz Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu, Rūjienas novada sporta skolu un Cēsu pilsētas sporta skolu.

Lasīt vairāk...

Galvenais mērķis bija klātienē iepazīties ar visu sporta skolu vadību un kopīgi apskatīt veselības aprūpei piešķirtās telpas, kur Centra ārstniecības personas veic padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

2016.gada 24.februārī vizītē uz Vidzemes sporta skolām devās Centra direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre, direktores vietniece attīstības jautājumos Inga Šmate un sabiedrisko attiecību speciālists Toms Stašulāns.

Centra vizīte sākās Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolā, kur Centra vadību uzņēma sporta skolas direktore Diāna Zaļupe. Vizīte turpinājās Rūjienas novada sporta skolā. Sarunas risinājās starp Centra pārstāvjiem un sporta skolas direktori Inesi Garo. Pēdējā vizīte tika aizvadīta Cēsu pilsētas sporta skolā pie direktores Rudītes Vanadziņas.

Visās sporta skolās tika apskatītas Centra ārstu darbam nepieciešamās telpas un, ja nepieciešams, doti ieteikumi. Centra un sporta skolu pārstāvji pārrunāja jauninājumus, kas ir saistīti ar medicīniskajām pārbaudēm. Sporta skolām tika paziņots medicīnisko pārbaužu datumi un apskatāmo sportistu skaits.

Vizītes laikā tika sasniegti visi mērķi: Centra vadība iepazinās ar visu sporta skolu vadību, tika pārrunāta esošā un turpmākā sadarbība, kā arī apskatītas Centra ārstniecības personām piešķirtās darba un izmitināšanas telpas.

Toms Stašulāns, VSMC sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 26396220
E-pasts: Toms.Stasulans@vsmc.gov.lv

Aizvērt

23.02.2016 Valsts sporta medicīnas centrs dosies uz Vidzemi

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas dosies uz Limbažu, Rūjienas un Cēsu sporta skolām, lai sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu

Lasīt vairāk...

veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

2016.gada 24.februārī vizītē uz Vidzemi dosies Centra pārstāvji. Tikšanās mērķis ir klātienē iepazīties un aprunāties ar Vidzemes sporta skolu (Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu, Cēsu pilsētas sporta skolu, Rūjienas sporta skolu) vadību un kopīgi apskatīt veselības aprūpei piešķirtās telpas, kur Centra ārstniecības personas veic medicīniskās pārbaudes. Tiks pārrunāta esošā un turpmākā sadarbība ar skolām un meklēti risinājumi, kā šo sadarbību varētu pilnveidot. Visas tikšanās tiks fotogrāfētas sabiedrības informēšanai un publicētas Centra mājaslapā.

Centrs 2016.gada februārī turpina uzsākto – apmeklēt visas sporta skolas, kurās tiek veiktas medicīniskās pārbaudes un kurās ir plānots medicīniskās pārbaudes veikt uz vietas attiecīgajā pilsētā.

Martā Centra darbinieki dosies uz Cēsu, Madonas un Saldus sporta skolām.

Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere uzsver: ”Līdzšinējā pieredze rāda, ka vizītes laikā ir iespēja efektīvi un kvalitatīvi sadarboties Centra un sporta skolu pārstāvju starpā, un rast vēlamos risinājumus”.

Toms Stašulāns, VSMC sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 26396220
E-pasts: Toms.Stasulans@vsmc.gov.lv

Aizvērt

19.01.2016 Valsts sporta medicīnas centra vizīte Liepājā

Jauno 2016. gadu Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) vadība sāka ar vizīti Liepājā. Galvenais mērķis bija klātienē iepazīties ar visu Liepājas pilsētas sporta skolu vadību un kopīgi

Lasīt vairāk...

apskatīt veselības aprūpei piešķirtās telpas, kur Centra ārstniecības personas veic medicīniskās pārbaudes.

2016.gada 12.janvārī vizītē uz Liepāju devās Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre un sabiedrisko attiecību speciālists Toms Stašulāns. Liepājā Centra pārstāvjus uzņēma Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes vadītājs Artis Lagzdiņš.

Centrs vizīti sāka ar Liepājas olimpisko sporta centru, kurā notika sanāksme ar visu Liepājas pilsētas sporta skolu vadību. Vēlāk ar Inesi Luteri un Aiju Kalnīti tika apskatītas visas Liepājas pilsētas sporta skolas: Liepājas Sporta spēļu skola, Liepājas Kompleksā sporta skola, Liepājas Tenisa sporta skola, Liepājas Futbola skola, Vingrošanas nodaļa.

Vizītes laikā tika sasniegti visi mērķi: Centra vadība iepazinās ar Liepājas pilsētas sporta skolu vadību, tika pārrunāta esošā un turpmākā sadarbība, kā arī apskatītas Centra ārstniecības personām piešķirtās darba un izmitināšanas telpas.

Toms Stašulāns, VSMC sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 26396220
E-pasts: Toms.Stasulans@vsmc.gov.lv

Aizvērt

11.01.2016 Valsts sporta medicīnas centrs dosies uz Liepājas sporta skolām

Valsts sporta medicīnas centra ārstniecības personas (turpmāk – Centrs) laikā no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 22.janvārim dosies uz Liepājas Sporta spēļu skolu, Liepājas Komplekso

Lasīt vairāk...

sporta skolu, Liepājas Futbola skolu, lai sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi). Centrs 2016.gadā plāno apmeklēt visas sporta skolas, kurās tiek veiktas medicīniskās pārbaudes un kurās ir plānots medicīniskās pārbaudes veikt uz vietas attiecīgajā pilsētā.

2016.gada 12.janvārī vizītē uz Liepāju dosies Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre un sabiedrisko attiecību speciālists Toms Stašulāns. Liepājā Centra pārstāvjus uzņems Liepājas Sporta pārvaldes vadītājs Artis Lagzdiņš.

Tikšanās mērķis ir klātienē iepazīties un aprunāties ar visu Liepājas sporta skolu (Liepājas Sporta spēļu skola, Liepājas Kompleksā sporta skola Liepājas Tenisa sporta skola, Liepājas Futbola skola, Florbola skola) vadību un kopīgi apskatīt veselības aprūpei piešķirtās telpas, kur Centra ārstniecības personas veic medicīniskās pārbaudes. Tiks pārrunāta esošā un turpmākā sadarbība ar skolām un meklēti risinājumi, kā šo sadarbību varētu pilnveidot. Visas tikšanās tiks fotogrāfētas sabiedrības informēšanai un publicētas Centra mājaslapā.

Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere uzsver:”Centra viena no galvenajām prioritātēm ir bijusi un būs sporta skolu sportistu veselības aprūpe gan Rīgā, gan reģionos. Bez attiecīgas veselības kontroles sports mūsu valstī nav iedomājams. Esam priecīgi, ka varam apmeklēt Liepājas sporta skolas.”

Toms Stašulāns, VSMC sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 26396220
E-pasts: Toms.Stasulans@vsmc.gov.lv

Aizvērt