Informācija par sportistu atrašanās vietām

Lai efektīvi un lietderīgi veiktu pārbaudes, atbilstoši Starptautiskā pārbaužu un izmeklēšanas standarta 4.8.3. punktam antidopinga organizācija var noteikt, ka tai attiecībā uz konkrētām sportistu kategorijām nepieciešama sīkāka informācija par atrašanās vietu. Šī informācija ir konfidenciāla Pasaules Antidopinga aģentūras izveidotajā datubāzē ADAMS un to izmanto vienīgi dopinga kontroļu plānošanai, koordinēšanai un veikšanai.

Latvijā izveidota piramīdas pieeja informācijas par atrašanās vietām sniegšanai ar trīs līmeņiem:

RTP_piramida

Pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļautajiem sportistiem jāsniedz visdetalizētākā informācija par savu atrašanās vietu, proti jānorāda, kur sportists nakšņos, trenēsies un piedalīsies sacensībās. Tāpat arī par katru dienu jānorāda viens konkrēts 60 minūšu laika sprīdis, kurā sportists būs pieejams konkrētā vietā pārbaužu veikšanai.

Nacionālajā sportistu reģistrā iekļautajiem sportistiem savukārt jānorāda, kur sportists trenēsies un piedalīsies sacensībās, taču nav nepieciešams par katru dienu sniegt informāciju par nakšņošanas vietu, kā arī atzīmēt 60 minūšu laika sprīdi, kurā sportists atradīsies konkrētā vietā pārbaužu veikšanai.

Zemākajā līmenī atrodas visi pārējie sportisti, kuriem netiek prasīts sniegt informāciju par atrašanās vietu.

Informācijas par atrašanās vietām iesniedzama pa ceturkšņiem. Iesniegšanas termiņi:

  • Līdz 20. decembrim – par janvāri, februāri, martu
  • Līdz 20. martam – par aprīli, maiju, jūniju
  • Līdz 20. jūnijam – par jūliju, augustu, septembri
  • Līdz 20. septembrim – par oktobri, novembri, decembri

Lai izpildītu antidopinga noteikumu prasības, sportisti personīgi ir atbildīgi par to, lai informācija par atrašanās vietām precīzi norādītu sportista atrašanos, lai tā ir patiesa un izmaiņas ir veiktas nekavējoties.

Sankcijas par noteikumu pārkāpumu saistībā ar sportista pieejamību ārpussacensību dopinga kontrolei paredz Pasaules Antidopinga kodekss. Sankcijas par ziņu nesniegšanu par atrašanās vietu vai vairākkārtēju neatrašanos tajā – pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļautajiem sportistiem diskvalifikācija no trīs mēnešiem līdz 2 gadiem, savukārt nacionālajā sportistu reģistrā iekļautajiem sportistiem pārcelšana uz pārbaudāmo sportistu reģistru.

Informācijas par atrašanās vietām aizpildīšanas pamācība latviešu valodā pieejama šeit.