ESF projekts

ESF projekts „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB

Veselības ministrija 2016.gada novembrī, sadarbībā ar Valsts sporta medicīnas centru, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, Veselības inspekciju un Zāļu valsts aģentūru, uzsākusi īstenot Eiropas Savienības fonda projektu „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 (turpmāk ­ Projekts).

Projekta ietvaros tiks īstenoti slimību profilakses pasākumi, vispārējie sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi, nacionāla mēroga veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai. Projekta ietvaros līdz 2017.gada 1.jūlijam tiks izstrādāts veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns, kas ietvers visaptverošu pieeju veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai, tai skaitā attiecībā uz normatīvā regulējuma izmaiņām un starpsektoru sadarbību.

Tāpat Projekta ietvaros tiks veikti sabiedrības veselības pētījumi, nodrošināta veselības veicināšanas un slimību profilakses (tostarp pašvaldībās īstenoto) pasākumu uzraudzība. Projekta ietvaros tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi.

Sīkāka  informācija par projektu pieejama Veselības ministrijas mājas lapā: http://www.vm.gov.lv/lv/nozare/esf_projekts/esf_projekts_kompleksi_veselibas_veicinasanas_un_slimibu_pro/