Izglītība un statistika

 • nodrošina informācijas apkopošanu aģentūras informācijas sistēmās „Sporta medicīnas bāzes informācijas sistēma” un „EIROFIT informācijas sistēma”;
 • nodrošina informācijas izstrādi par aģentūras darbību un attīstību, izmantojot aģentūras informācijas sistēmu „Sporta medicīnas bāzes informācijas sistēma” un  „EIROFIT informācijas sistēma” datus;
 • nodrošina informācijas izstrādi par aģentūras darbību un attīstību, izmantojot aģentūras informācijas sistēmu „Sporta medicīnas bāzes informācijas sistēma” un „EIROFIT informācijas sistēma” datus;
 • nodrošina statistikas datu no datu bāzēm „Sporta medicīnas bāzes informācijas sistēmas” un „EIROFIT informācijas sistēma” aģentūras ikgadējā darbības pārskata un publiskā pārskata sagatavošanai;
 • nodrošina aģentūras datu bāzes „Sporta medicīnas bāzes informācijas sistēmas” un „EIROFIT informācijas sistēma” kvalitātes kontroli;
 • izstrādā tālākizglītības programmas sporta medicīnā un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpē;
 • izstrādā metodiskos materiālus un ieteikumus sporta medicīnā un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpē;
 • plāno, organizē un sadarbībā ar Sporta medicīnas nodaļu, Antidopinga un Rehabilitācijas nodaļu veic tālākizglītības pasākumus (kursus, seminārus) sporta medicīnā un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpē ārstniecības personām, rezidentiem, izglītības u.c.  speciālistiem;
 • veic izglītojošo darbu ar iedzīvotājiem par fiziskās aktivitātes nozīmi un veselības veicināšanu;
 • sniedz metodisko palīdzību struktūrvienību darbiniekiem izglītojošo un prezentācijas materiālu sagatavošanā;
 • atbilstoši kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, fiziskajām un juridiskajām personām un starptautiskajām institūcijām sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jautājumos;
 • sniedz aģentūras direktoram priekšlikumus jautājumos, kas saistīti ar sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību, kā arī piedalās attiecīgo normatīvo aktu projektu izstrādē;
 • veic pētniecisko darbu un piedalās pētnieciskos projektos sadarbībā ar citām institūcijām savas kompetences ietvaros sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes un sabiedrības veselības veicināšanas jomā.