Par Mums

Valsts sporta medicīnas centrs ir Valsts medicīnas iestāde, kas sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi līdz 18 gadiem veic fiziskās veselības aprūpi.

Centra darbības mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju (tai skaitā sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi) fiziskās veselības aprūpi un koordinēt fiziskās veselības aprūpes pasākumu īstenošanu, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 2005.gada 19.oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989.gada 16.novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr.135 minēto prasību izpildi.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra noteikumiem Nr.821 „Valsts sporta medicīnas centra nolikums” Centram ir deleģētas šādas funkcijas un uzdevumi:

Funkcijas:

 • sniegt valsts pārvaldes institūcijām informatīvu atbalstu iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes un sporta politikas īstenošanā;
 • koordinēt sporta medicīnas stratēģijas īstenošanu;
 • veikt dopinga kontroli un citus pasākumus saskaņā ar antidopinga konvencijām;
 • apkopot un analizēt datus, kas saistīti ar iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu) fizisko attīstību un sagatavotību;
 • nodrošināt veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi, kā arī koordinēt veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības pasākumus;
 • sniegt valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privātpersonām sporta medicīnas, iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī veikt dopinga kontroles;
 • vadīt un īstenot sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes programmas.

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Centrs veic šādus galvenos uzdevumus:

 • atbilstoši Sporta likumam un veselības aprūpi regulējošajiem norma­tīvajiem aktiem, kā arī Eiropas Padomes Sporta attīstības komitejas izstrādātās EUROFIT metodes prasībām veikt iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu) fiziskās attīstības, fiziskās sagatavotības un darbspējas, kā arī kustību un balsta aparāta pētījumus, apkopot un analizēt iegūtos datus, salīdzināt tos ar citās valstīs iegūtajiem attiecīgajiem datiem, kā arī izstrādāt ieteikumus, lai paaugstinātu iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu) fiziskās sagatavotības līmeni un veidotu pareizu stāju bērniem;
 • veido un uztur datubāzi “EUROFIT informācijas sistēma”;
 • veic sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi medicīnisko uzraudzību un koordinē viņu veselības aprūpi;
 • organizē un koordinē antidopinga pasākumus valstī;
 • piedalās sabiedrības veselības stratēģijas īstenošanā, vāc, apkopo un analizē informāciju, kas saistīta ar sabiedrības veselības stratēģijas mērķu sasniegšanu sporta medicīnā un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpē;
 • pilnveido un attīsta sporta medicīnas (tai skaitā antidopinga, informācijas un monitoringa) sistēmu un koordinē tās darbību;
 • iesniedz Veselības ministrijā ieteikumus jautājumos, kas saistīti ar sporta medicīnas (tai skaitā antidopinga) pasākumiem un iedzīvotāju fizisko veselību, kā arī piedalās ar šo jomu saistīto normatīvo aktu projektu izstrādē;
 • veicina un attīsta pētniecības darbu sporta medicīnas (tai skaitā antidopinga), kā arī iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jomā;
 • izstrādā metodiskos ieteikumus sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jomā;
 • nodrošina sporta medicīnas kongresu, konferenču un semināru rīkošanu valsts un starptautiskajā mērogā, kā arī piedalās tajos;
 • sadarbībā ar izglītības iestādēm piedalās studentu apmācībā un pēcdiploma specializācijā sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jomā;
 • apmāca medicīnas, izglītības un citu nozaru speciālistus un piedalās to kvalifikācijas paaugstināšanā sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jomā, kā arī sadarbībā ar Latvijas Sporta medicīnas asociāciju organizē sporta medicīnas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas un sertifikācijas pasākumus;
 • atbilstoši kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, privātpersonām un starptautiskajām institūcijām sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jomā un veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.