Uzdevumi un funkcijas

Centra funkcijas:

 • sniegt valsts pārvaldes institūcijām informatīvu atbalstu iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes un sporta politikas īstenošanā;
 • koordinēt sporta medicīnas stratēģijas īstenošanu;
 • veikt dopinga kontroli un citus pasākumus saskaņā ar antidopinga konvencijām;
 • apkopot un analizēt datus, kas saistīti ar iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu) fizisko attīstību un sagatavotību;
 • nodrošināt veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi, kā arī koordinēt veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības pasākumus;
 • sniegt valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privātpersonām sporta medicīnas, iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī veikt dopinga kontroles;
 • vadīt un īstenot sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes programmas.

Centra uzdevumi:

 • atbilstoši Sporta likumam un veselības aprūpi regulējošajiem norma­tīvajiem aktiem, kā arī Eiropas Padomes Sporta attīstības komitejas izstrādātās EUROFIT metodes prasībām veikt iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu) fiziskās attīstības, fiziskās sagatavotības un darbspējas, kā arī kustību un balsta aparāta pētījumus, apkopot un analizēt iegūtos datus, salīdzināt tos ar citās valstīs iegūtajiem attiecīgajiem datiem, kā arī izstrādāt ieteikumus, lai paaugstinātu iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu) fiziskās sagatavotības līmeni un veidotu pareizu stāju bērniem;
 • veidot un uzturēt datu bāzi “EUROFIT informācijas sistēma”;
 • veikt un koordinēt veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi:
  • veikt padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes Rīgā un (pēc sporta organizāciju pieprasījuma) rajonos;
  • veikt attiecīgā posma, kārtējās un papildu profilaktiskās medicīnis­kās pārbaudes treniņu laikā, pirms sacensībām un sporta nometnēm un to laikā, kā arī pēc pārciestas slimības vai traumas;
  • diagnosticēt un ārstēt ar fizisko aktivitāti un sportu saistītās slimības, traumas un fizisko pārslodžu sekas, kā arī veikt profilaktiskos pasākumus to novēršanai;
  • veikt medicīniskās rehabilitācijas pasākumus;
  • sniegt laboratoriskos pakalpojumus;
  • piedalīties sporta sacensību un sporta mācību un treniņu nometņu dalībnieku veselības aprūpē;
  • veidot un uzturēt informācijas datu bāzi “Sporta medicīnas bāzes informācijas sistēma”;
  • apkopot un analizēt iegūtos datus par sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselību valstī.
 • organizēt un koordinēt antidopinga pasākumus valstī:piedalīties sabiedrības veselības stratēģijas īstenošanā, vākt, apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar sabiedrības veselības stratēģijas mērķu sasniegšanu sporta medicīnā un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpē:
  • koordinēt antidopinga konvencijās noteikto pasākumu īstenošanu;
  • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizēt un veikt sportistu dopinga kontroli atbilstoši Antidopinga komitejas apstiprinātajam plānam vai saskaņā ar sporta organizāciju pieprasījumu;
  • apzināt dopinga lietošanas un ar dopinga lietošanu saistītās problēmas sabiedrībā un izstrādāt priekšlikumus dopinga vielu aprites ierobežo­šanai un kontrolei ārpus sporta jomas;
  • sagatavot un sadarbībā ar izglītības un sporta organizācijām, kā arī plašsaziņas līdzekļiem plānot un īstenot izglītojošās programmas, organizēt informācijas kampaņas par dopingu, tā draudiem veselībai un negatīvajām sekām, ko rada dopinga lietošana;
  • veicināt un uzturēt starpnozaru un starpvalstu sadarbību antidopinga pasākumu īstenošanā;
  • veidot un uzturēt dopinga kontroles datu bāzi.
 • pilnveidot un attīstīt sporta medicīnas (arī antidopinga) informācijas un monitoringa sistēmu un koordinēt tās darbību;
 • iesniegt Veselības ministrijā priekšlikumus jautājumos, kas saistīti ar sporta medicīnu, antidopinga pasākumiem un iedzīvotāju fizisko veselību, kā arī piedalīties attiecīgo normatīvo aktu projektu izstrādē;
 • veicināt un attīstīt pētniecības darbu sporta medicīnas un antidopinga pasākumu, kā arī iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jomā;
 • izstrādāt metodiskos ieteikumus sporta medicīnā un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpē;
 • nodrošināt sporta medicīnas kongresu, konferenču un semināru rīkošanu valsts un starptautiskajā mērogā, kā arī piedalīties tajos;
 • sadarbībā ar izglītības iestādēm piedalīties studentu apmācībā un pēcdiploma specializācijā sporta medicīnā un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpē;
 • apmācīt medicīnas, izglītības un citu nozaru speciālistus un celt to kvalifikāciju sporta medicīnā un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpē;
 • sadarbībā ar Latvijas Sporta medicīnas asociāciju organizēt sporta medicīnas speciālistu kvalifikācijas celšanas un sertifikācijas pasākumus;
 • atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, privātpersonām un starptautiskajām institūci­jām sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jautājumos.