Valsts sporta medicīnas centra reglaments

VALSTS SPORTA MEDICĪNAS CENTRA REGLAMENTS

Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un
75. panta pirmo daļu

 I.Vispārīgie noteikumi

1. Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) reglaments (turpmāk – Reglaments) nosaka Centra uzbūvi, darba organizāciju un darbinieka un ierēdņa (turpmāk – nodarbinātais) un Centra struktūrvienību kompetenci.

II.Centra uzbūve

2. Centra uzbūvi nosaka Reglamentā, struktūrvienību reglamentos un Centra amatu sarakstā.

3. Centra amatu sarakstā nosaka amata vietu skaitu Centrā, amatu nosaukumus, amatu kodus pēc Profesiju klasifikatora, amatu statusu (darbinieka vai ierēdņa amats), amatu saimi un līmeni. Centra amatu sarakstu apstiprina Centra direktors (turpmāk – direktors).

4. Direktors ir tieši pakļauts veselības ministram.

5. Nodarbinātie, kuri nav iekļauti atsevišķās struktūrvienībās  ir tieši pakļauti direktoram. Tie ir:
5.1.direktora vietnieks fiziskās veselības aprūpes jautājumos;
5.2.direktora vietnieks attīstības jautājumos;
5.3.direktora palīgs.

6. Centrā ir  šādas struktūrvienības:
6.1.patstāvīgās struktūrvienības (departamenti un patstāvīgās nodaļas);
6.2.departamenta sastāvā ietvertās struktūrvienības (departamenta nodaļas).

7. Centrā ir šādas patstāvīgās struktūrvienības:
7.1.Sporta medicīnas departaments;
7.2.Sportistu aprūpes departaments;
7.3.Administratīvais departaments;
7.4.Antidopinga nodaļa;
7.5.Finanšu un statistikas nodaļa;

8. Sporta medicīnas departamentā ir šādas struktūrvienības:
8.1.Ārstniecības nodaļa;
8.2.Funkcionālās diagnostikas nodaļa.

9. Sportistu aprūpes departamentā ir šādas struktūrvienības:
9.1. Aprūpes nodaļa;
9.2.Klientu apkalpošanas nodaļa.

10. Administratīvajā departamentā ir šādas struktūrvienības:
10.1.Juridiskā nodaļa;
10.2.Resursu vadības nodaļa.

11.Direktoram tieši pakļautas ir šādas patstāvīgās struktūrvienības :
11.1.Antidopinga nodaļa;
11.2.Finanšu un statistikas nodaļa;
11.3.Administratīvais departaments.

III. Centra darba organizācija

12. Direktors var dot tiešu rīkojumu ikvienam Centra nodarbinātajam.

13. Direktora vietnieka fiziskās veselības aprūpes jautājumos  tiešā pakļautībā ir  Sporta medicīnas departaments, Sportistu aprūpes departaments.

14. Direktora vietnieks var dot tiešu rīkojumu ikvienam savā pakļautībā esošā departamenta un nodaļas nodarbinātajam.

15. Departamenta direktors vada departamenta darbu. Departamenta direktors dod rīkojumus nodaļas vadītājam. Departamenta direktors var dot tiešu rīkojumu ikvienam departamenta nodarbinātajam.

16. Nodaļas vadītājs vada nodaļas darbu un dod rīkojumu ikvienam nodaļas nodarbinātajam.

17. Ja nodarbinātais  saņēmis tiešu rīkojumu no direktora, direktora vietnieka vai struktūrvienības vadītāja, kas nav tā tiešais vadītājs, nodarbinātais  par uzdoto rīkojumu informē savu tiešo vadītāju.

18. Struktūrvienības darbību nosaka tās reglaments. Struktūrvienības reglamentu izdod tās vadītājs pēc saskaņošanas ar direktoru.

19. Centra darba organizācijas jautājumus, kas nav noteikti šajā Reglamentā, nosaka Centra iekšējie normatīvie akti.

IV. Centra amatu kompetence

20. Centra direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, kā arī Centra nolikumā un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

21. Direktora prombūtnes laikā (pārejoša darbnespēja, atvaļinājums, komandējums u.c.) direktora pienākumus pilda ar Veselības ministrijas rīkojumu norīkota amatpersona.

22. Direktora vietnieks fiziskās veselības aprūpes jautājumos amata kompetences ietvaros plāno, vada, organizē un koordinē savu un savā tiešā pakļautībā esošo struktūrvienību darbu Centra darba plānā noteikto prioritāšu un uzdevumu īstenošanai. Atbilstoši kompetencei pārstāv Centru attiecībās ar citām publiskajām institūcijām vai privātpersonām. Iesniedz direktoram priekšlikumus par sev tieši pakļauto struktūrvienību uzbūvi, darba organizāciju un pārskatu darbības rezultātiem.

23. Direktora vietnieks attīstības jautājumos amata kompetences ietvaros vada un kontrolē Centra vidēja termiņa stratēģijas ieviešanu, piedalās normatīvo aktu projektu izstrādē, pārrauga un koordinē Centra organizētos izglītojošos un metodiskos pasākumus, veic pasākumu kvalitātes kontroli.

24. Centra struktūrvienības vadītājs (patstāvīgās struktūrvienības un departamenta sastāvā ietvertās struktūrvienības) amata kompetences ietvaros:

24.1.nodrošina normatīvo aktu, direktora vai direktora vietnieku rīkojumu izpildi atbilstoši struktūrvienības kompetencei;
24.2.plāno, vada, organizē un koordinē struktūrvienību darbu, kā arī kontrolē struktūrvienībai deleģēto uzdevumu izpildi;
24.3.nodrošina struktūrvienību sadarbību ar citām Centra struktūrvienībām, valsts un pašvaldību institūcijām, fiziskajām un juridiskajām personām un starptautiskajām institūcijām, tai noteikto uzdevumu izpildē;
24.4.izvērtē un sniedz direktoram vai direktora vietniekam informāciju par struktūrvienības darbības rezultātiem;
24.5.atbilstoši kompetencei piedalās Centra stratēģijas un darba plāna izstrādē un izpildes kontrolē, kā arī sagatavo informāciju Centra gada publiskajam pārskatam un informāciju par rezultatīvajiem rādītājiem atbilstoši struktūrvienības kompetencei;
24.6.pakļautības kārtībā iesniedz priekšlikumus  par struktūrvienības darba organizācijas pilnveidošanu, tajā skaitā arī par personāla sastāva, nodarbināto darba samaksas pilnveidošanu, nodarbināto iecelšanu amatos, atbrīvošanu no amata, atstādināšanu, disciplināro lietu ierosināšanu, nodarbināto atvaļinājumu grafiku un citiem jautājumiem;
24.7.atbilstoši kompetencei pārstāv Centru citās valsts pārvaldes iestādēs, nevalstiskajās organizācijās, starptautiskajās institūcijās, kā arī attiecībās ar citām juridiskajām vai fiziskajām personām;
24.8.atbild par struktūrvienības funkciju, uzdevumu un augstākstāvošo amatpersonu rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

25.Pārējo Centra nodarbināto pienākumus Centra funkciju un uzdevumu izpildei nosaka amata aprakstā.

V. Centra patstāvīgo struktūrvienību kompetence

26. Sporta medicīnas departamenta kompetencē ir veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības nodrošināšana un veikšana sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi Centrā un pēc direktora rīkojuma novadu sporta organizācijās, fiziskās veselības aprūpes un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, informatīva atbalsta valsts pārvaldes institūcijām iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes un sporta politikas īstenošanā nodrošināšana, informatīva un metodiska atbalsta sporta medicīnas jautājumos sniegšana sporta organizāciju vadītājiem, sporta speciālistiem un ārstniecības personām, dalība  ārstniecības personu, izglītības un citu nozaru speciālistu, kā arī studentu un rezidentu apmācībā un kvalifikācijas celšanā sporta medicīnā, priekšlikumu sniegšana normatīvo aktu projektu izstrādei sporta medicīnas jomā.

27. Sportistu aprūpes departamenta kompetencē ir māsu sniegto veselības aprūpes  pakalpojumu  nodrošināšana sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi Centrā un pēc direktora rīkojuma novadu sporta organizācijās, veselības aprūpes un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, klientu un pacientu sporta medicīnā un medicīniskajā rehabilitācijā apkalpošanas nodrošināšana un veikšana.

28. Antidopinga nodaļas kompetencē ir atbilstoši Sporta likumam un veselības aprūpi regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī Starptautiskās konvencijas pret dopingu sportā, Eiropas Padomes Antidopinga konvencijas Nr. 135 un Pasaules Antidopinga kodeksa noteikumiem antidopinga programmas ieviešanas nodrošināšana, dopinga lietošanas un ar dopinga lietošanu saistītās problēmas sabiedrībā  apzināšana un priekšlikumu izstrādāšana dopinga vielu aprites ierobežošanai un kontrolei ārpus sporta jomas, starpnozaru un starpvalstu sadarbības antidopinga pasākumu īstenošanas uzturēšana, priekšlikumu sniegšana normatīvo aktu projektu izstrādei antidopinga jomā.

29. Administratīvā departamenta kompetencē ir juridiski administratīvās vadības un juridiskā atbalsta sniegšana Centra darbības nodrošināšanai atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem, izstrādāto iekšējo normatīvo dokumentu tiesiskuma pārbaudes veikšana, līgumu izstrāde un noslēgšana, publisko iepirkumu procedūras organizēšana, personāla lietu un personāla lietvedības uzturēšana, personāla politikas ieviešana, personāla atlases veikšana, vērtēšana un attīstīšana, Centra sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodrošināšana un veikšana, darba aizsardzības procesa īstenošana un kontrole,  nepieciešamo informācijas sistēmu un informāciju un komunikāciju sistēmu drošības pārvaldīšana, Centra funkciju nodrošināšanai nepieciešamās saimnieciskās apgādes īstenošana, autotransporta pakalpojumu nodrošināšana, telpu uzkopšanas nodrošināšana.

30. Finanšu un statistikas nodaļas kompetencē ir Centra finanšu līdzekļu plānošanas, pārraudzības un finanšu analīzes nodrošināšana, veikšana un kontrole, Centra grāmatvedības uzskaites nodrošināšana un veikšana, Centra īpašumā esošo materiālo vērtību pārvaldīšana, informācijas apkopošanas un analīzes nodrošināšana sporta medicīnas un antidopinga nozarē, statistikas datu ievadīšana, apkopošana un analizēšana, darba rezultātu apkopošana, mēneša, ceturkšņa, gada statistikas datu atskaišu sagatavošana, nodrošināšana ar aktuālo informāciju lēmumu pieņemšanai sporta medicīnas un antidopinga nozarē.

VI. Lēmumu pieņemšanas tiesības un lēmumu pārbaude

31. Tiesības pieņemt lēmumus Centra vārdā un paraksta tiesības uz Centra veidlapas atbilstoši kompetencei ir Centra direktoram.

32. Centra nodarbinātajam ir tiesības pieņemt lēmumus Centra vārdā un parakstīt attiecīgus dokumentus, ja tas noteikts patstāvīgās struktūrvienības reglamentā vai ar Centra direktora rīkojumu.

33. Pārvaldes lēmuma (iekšējais normatīvais akts, kārtība, rīkojums u.c.) iepriekšējo lietderības un tiesiskuma pamatpārbaudi veic projekta izstrādātājs un attiecīgā augstākā amatpersona, vizējot (saskaņojot) projektu, kā arī lēmuma pieņēmējs, parakstot lēmumu.

34. Pārvaldes lēmumu detalizētu pārbaudes kārtību var noteikt Centra direktors.

VII. Darba grupas, komisijas

35. Direktors, lai īstenotu savas kompetences jomā esošus uzdevumus, ar rīkojumu var izveidot patstāvīgas darba grupas, komisijas, kā arī darba grupas atsevišķu īslaicīgu uzdevumu izpildei.

VIII. Noslēguma jautājums

36. Atzīt par spēku zaudējušu ar Centra 2014.gada 30.septembra rīkojumu Nr.1-1/48 apstiprināto Centra reglamentu.

 Saskaņots ar Veselības ministriju 2017.gada 2.maijā